آشنايي با قوانين موجود در شهرداری

آشنايي با قوانين موجود در شهرداري ، شما را در تسريع كارتان ياري مي دهد.

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه ي تعيين آنها در جلسه ي علني روز چهارشنبه مورخ   14/10/84  مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ  28/10/84  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده ي 1- محدوده ي شهر : عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه ي اتي در دوره ي طرح جامع و تا تهيه ي طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن لازم الاجرا ميباشد.

 

ماده ي 2- حريم شهر : عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده ي شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

 

ماده ي 3- محدوده ي روستا عبارت است ازمحدوده ي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره ي طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالا دست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياري ها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

 

ماده ي 4- محدوده ي شهرك ها : اعم از شهرك هاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهرك هايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين وتصويب ميگردد.

 

ماده ي 5- محدوده ي شهر : در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه ي طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ي ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده ي طرح هاي مذكور ميرسد.

اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه ي نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه ي مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه هاي اجرايي ذيربط ابلاغ ميگردد.

ماده ي 6- حريم شهر: در طرح جامع شهر و تا تهيه ي طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *